Officiell hemsida för mesta mästarna VSK Bandy

Nyheter

Stadgar för Västerås SK Bandyklubb – Fastställda på Årsmötet den 13 juni 2019


Stadgar för Västerås SK Bandyklubb
Stadgarna fastställdes på Årsmötet den 13 juni 2019.

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” enligt 1 Kap. Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar (se bilaga).
Den övergripande och samordnande verksamheten bedrivs i en stödförening Västerås Sportklubb (VSK). Den direkta idrottsverksamheten bedrivs i specialklubbar som är medlemmar i stödföreningen.
Specialklubben för bandy har namnet Västerås SK Bandyklubb, förkortat till VSK Bandy i stadgarna.
De övergripande målen för VSK Bandy är att:
Bedriva bandy på elitnivå både för både Damer och Herrar
Satsa på en bred ungdoms- och juniorverksamhet för både pojkar och flickor. VSK Bandy ska så långt som möjligt rekrytera egna spelare till sina representationslag.
Verka före en god omvårdnad av både ledare, spelare och övriga medlemmar samt bedriva en aktiv medlemsvård.
Vara en förtroendefull och aktiv samarbetspartner till andra föreningar, sponsorer, media och myndigheter.
VSK Bandy är en politiskt och religiöst oberoende förening som aktivt ska arbeta mot doping, matchfixning, fusk och osund ekonomi. VSK Bandy ska motverka rasism och varje annan form av diskriminering och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens namn är Västerås SK Bandyklubb som förkortas till VSK Bandy
Föreningens organisationsnummer är 878001-4638
Föreningens hemort är Västerås.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i föreningen.
VSK Bandy är medlem i Svenska Bandyförbundet (SBF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Genom medlemskap i SBF är VSK Bandy medlem i Bandyförbundet Distrikt Mellansverige (SDF) och Västmanlands Idrottsförbund (DF).
VSK Bandy är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler samt beslut fattade av dessa idrottsorgan.
På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är VSK Bandy skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret tomfattar tiden 1 maj t.o.m. 30 april.

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
Styrelsen har rätt att delegera rätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 § Sammansättning av styrelse m.m.

VSK Bandy ska aktivt verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer, arbetsgrupper och andra organ får en sammansättning som präglas av jämställdhet i enlighet med idrottsrörelsens jämställdhetsmål och mångfald.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Stadgetolkning

VSK Bandys verksamhet ska bedrivas enligt dessa stadgar. I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma som inte varit förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. Vid brådskande fall kan frågan avgöras av styrelsen.

10 § Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, Idrotts AB, SF, SDF, DF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras enligt fastställt reglemente för skiljenämnd i RF:s eller SBF:s stadgar.

11 § Upplösning av föreningen

För upplösning av VSK Bandy krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslutet om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande syfte och att föreningens handlingar ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslut om upplösning ska tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt resultat- och balansräkningar, omedelbart skickas till SBF.

2 Kap Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap och medlemskategorier

Alla personer som vill stödja VSK Bandys ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta VSK Bandys ändamål eller på annat sätt vill skada föreningen.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Medlemskap gäller tills vidare.
Beslut om att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan ett sådant beslut fattas ska personen ifråga ges möjlighet att inom 14 dagar yttra sig i ärendet.
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas och anges hur överklagande får ske. Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande inom tre veckor från avslag, till SBF.
I VSK Bandy finns två medlemskategorier:
– Hedersmedlemmar.
– Betalande medlemmar.
Hedersmedlem och Hedersordförande
Hedersmedlem och Hedersordförande utses av årsmötet med minst 2/3 majoritet på förslag av styrelsen.
Till Hedersmedlem eller Hedersordförande kan utses medlem som under minst 20 år gjort VSK Bandy synnerligen stora förtjänster och med stor skicklighet verkat inom föreningen.
Till Hedersmedlem kan också utses person som på ett mycket förtjänstfullt sätt gagnat VSK Bandys verksamhet och utveckling.
Hedersmedlem och Hedersordförande har ingen skyldighet att betala medlemsavgift till VSK Bandy och har rätt till fritt inträde till matcher och tävlingar i VSK Bandy genom uppvisande av styrelsen utfärdat inträdeskort.
Förtjänsttecken
Förtjänsttecken tilldelas medlem för minst 10 års synnerligen förtjänstfullt arbete som administrativ eller sportslig ledare.
Förtjänsttecken kan också tilldelas person inom eller utom föreningen som på ett jämförbart sätt gjort avgörande insatser för föreningens utveckling eller som synnerligen god ambassadör för föreningen och bandysporten.
Tilläggsbrickor utdelas efter 20, 30 respektive 40 års förtjänstfullt arbete i föreningen
Betalande medlemmar
Medlemskapet gäller perioden 1 maj – 30 april och medlemsavgiften som beslutas av Årsmötet ska betalas senast 30 september.

2 § Avgifter

Följande avgifter ska erläggas av medlemmen till VSK Bandy:
1. Medlemsavgift som beslutas av årsmötet
2. Övriga avgifter som beslutats av årsmötet eller styrelsen

3 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem
– ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av årsmötet eller styrelsen samt följa 1 Kap 3§ nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut
– ska betala de avgifter som beslutats av föreningen
– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
– har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av bestämmelserna i 6 Kap 2 §
– har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

4 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i VSK Bandys tävlingsverksamhet under de former som är vedertagna inom bandyn och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. VSK Bandy har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
Vid deltagande i matcher eller uppvisning representerar medlemmen VSK Bandy.
VSK Bandy bestämmer förutsättningarna för medlemmens deltagande i tävlingsmatcher och uppvisningsmatcher. För deltagande i tävling utanför Sverige krävs godkännande från SBF.

5 § Utträde

Medlem som önskar utträde ur VSK Bandy ska anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter som årsavgift, deltagaravgift eller andra skulder bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.
Om medlem inte betalat sina avgifter eller skulder upphör medlemskapet.

6 § Uteslutning

Medlem får uteslutas om medlemmen trots påminnelser har försummat att betala av VSK Bandy beslutade avgifter.
Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat VSK Bandys verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får VSK Bandy meddela medlemmen en varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom 14 dagar får tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
I beslutet om uteslutning eller varning ska skälen redovisas. Beslutet ska inom tre dagar från beslutet skickas till medlemmen.

7 § Överklagande

Beslut om uteslutning eller varning får överklagas till SBF enligt reglerna i RF:s stadgar 15 Kap.

8 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått eller efter överklagande då ärendet slutligen avgjorts.

3 Kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet ska hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet ska hållas före juni månads utgång.
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska senast tre veckor före årsmötet tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt. Kallelse och förslag på föredragningslista ska publiceras på föreningens hemsida samt anslås i klubblokalen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet

Styrelsen och enskild medlem får avge förslag att behandlas på årsmötet.
Förslag från medlem eller motion ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska avge skriftligt yttrande över inkommen motion.

3 § Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder att delta får medlem företrädas av ombud. Ett ombud får företräda enbart en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.
Årsmötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

För att vara röstberättigad på årsmötet fordras
– att medlemmen under verksamhetsåret fyllt minst 12 år
– att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet
– att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

5 § Ärenden vid årsmötet

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande och vid förhinder av vice ordförande.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag.
11. Behandling av inkomna motioner.
12. Val av ordförande för en tid på ett år.
13. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid på två år.
14. Val av två revisorer för en tid av ett år. Minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av fem ledamöter i valberedningen för en period på ett år. En ledamot ska väljas till ordförande.
16. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår.
17. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte har varit med i kallelsen.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor.

7 § Extra årsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär detta. Sådan framställning ska avfattas skriftligt och innehålla skälen till begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt. Kallelse och förslag till föredragningslista ska publiceras på hemsidan och anslås i kansliets lokaler.
Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Vid votering krävs enkel majoritet. Enkel majoritet innebär att ett förslag eller beslut måste stödjas av mer än hälften av antalet angivna röster.
Med undantag för de i 1 Kap 7 § och 1 kap 9 § nämnda fallen avgörs vid röstning alla frågor genom enkel majoritet.
Vid röstning gällande personval krävs relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som fått fler röster än någon annan är vald.
Röstning sker företrädesvis öppet. Röstning ska ske slutet om röstberättigad medlem begär det innan röstning påbörjas.
Vid röstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om denne är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lottdragning. Vid val ska, i händelse av lika röstetal, lottdragning avgöra.

9 § Ikraftträdande

Beslut som fattas av årsmötet gäller från årsmötet om inte annat beslutas.

4 Kap Valberedning

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen i VSK Bandy ska bestå av minst tre och som mest fem ledamöter.
Ordförande utses av årsmötet.
I valberedningen ska ingå representanter som har god kännedom om hela föreningens verksamhet.
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Uppgifter

Valberedningen ska bereda valen inför årsmötet och ska i detta arbete fortlöpande följa styrelsens arbete genom att ta del av protokoll och närvara på styrelsens möten vid behov.
I valberedningens uppdrag ingår att:
– senast tre månader före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår om de önskar kandidera för kommande mandatperiod
– senast två månader före årsmötet meddela medlemmarna vilka som är i tur att avgå och vilka som avböjt omval samt begära in förslag på kandidater
– senast tre veckor före årsmötet meddela medlemmarna i föreningen namnen på de kandidater som föreslås av valberedningen till de olika posterna.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap får kännedom om.
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter årsmötet ska protokollet överlämnas till styrelsen.

3 § Förslag och nominering

Medlemmar har rätt att senast två månader före årsmötet lämna förslag på kandidater för att bereda valen.
Kandidatnomineringen vid årsmötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val. Medlemmarna har därefter rätt att nominera andra personer än de som föreslagits av valberedningen.

5 Kap Revisorer och revision

1 § Revision

VSK Bandys räkenskaper och förvaltning ska granskas av två revisorer utsedda på årsmötet. Minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som granskas.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhetsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad innan årsmötet.
Revisorernas rapport och revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

6 Kap Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst sex och som mest åtta övriga ledamöter.
Styrelsen ska bestå av män och kvinnor och präglas av jämställdhet.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, ekonomiansvarig och sekreterare.
Adjungerad ledamot
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens uppgifter

Styrelsen är föreningens beslutande organ när årsmötet inte är samlat.
Det åligger styrelsen särskilt att
– bedriva verksamhet i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden samt i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut
– verka för föreningens och bandysportens utveckling
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och utarbeta en arbetsordning och instruktioner för eventuella kommittéer eller andra organ
– föra protokoll och ansvara för och förvalta föreningens medel
– anställa föreningens tjänstemän och utse ansvariga för aktuella ansvarsområden när det gäller tävlingsverksamheten m.m.
– fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningen intressen
– aktivt arbeta för att doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk och upprätta plan mot doping
– tillställa revisorerna räkenskaper m.m.
– besluta om föreningens utmärkelser
– förbereda årsmöte.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter begär detta. Underlåter ordföranden att kalla får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För alla beslut gäller att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ordföranden får besluta att ärende kan avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam), vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.
Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas.
Protokoll ska undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller grupper av ärenden till kommitté, annat organ, enskild medlem eller annan utsedd person.
Den som fattar beslut enligt bemyndigande ska fortlöpande underrätta styrelsen om fattade beslut.

7 Kap Övriga föreningsorgan

§ 1 Kommittéer, arbetsgrupper, projekt

Styrelsen fastställer vilka kommittéer och arbetsgrupper som ska finnas under verksamhetsåret och vilka projekt som ska genomföras.
Styrelsen utser ordförande i aktuella kommittéer, arbetsgrupper och projekt samt godkänner ordförandens förslag på ledamöter.
Antalet ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper kan variera mellan minst tre ledamöter till högst åtta ledamöter. Projekten kan ha en mera flexibel sammansättning.

2 § Riktlinjer och direktiv

Styrelsen fastställer riktlinjerna för kommittéernas och arbetsgruppernas verksamhet och direktiven för projekt.
Protokoll och anteckningar från möten och sammanträden ska alltid nedtecknas och därefter delges styrelsen.


[fb_like]

Kommentera

kommentarer